Versie 2.90 - 9 november

Nieuw: omdat het handig is om direct te weten bij welke crediteur een mutatie is gedaan, hebben we op het Exploitatie-dashboard een kolom toegevoegd met de crediteur-gegevens! Kies op het laagste niveau, dus na een paar keer drill-downen, voor de kolommenkiezer en selecteer daar de kolom 'Crediteur'. 

 

Nieuw: uiteraard willen we graag dat iedereen het maximale uit Ultimview kan halen, maar sommige handigheidjes zijn niet bij alle gebruikers bekend. Om u makkelijker te kunnen wijzen op specifieke features, hebben we de mogelijkheid toegevoegd om per dashboard 'tips' te kunnen geven! En mocht u hier geen meerwaarde van zien, klikt u ze eenvoudig weer weg...

 
 

Nieuw: in ParnasSys is het mogelijk om organisaties als nevenvestiging te registreren. Voorheen werden de leerlingen van deze organisatie altijd onder de hoofdvestiging getoond in Ultimview, wat het soms verwarrend maakte. Vanaf nu hebben we de 'officiële' nevenvestigingen (de organisaties die ook als zodanig met BRON worden uitgewisseld) apart zichtbaar gemaakt in Ultimview!

 
 
Releasneotes 20161109_eindtoets.jpg

Aangepast: op het eindtoets-dashboard was het al mogelijk om de vaardigheidsscore te laten zien, maar deze score werd als geheel getal getoond. Voor detailanalyses blijkt het erg gewenst om deze score op één decimaal nauwkeurig te tonen, dus dat hebben we aangepast.

 

versie 2.89 - 26 oktober

Nieuw: op het Exploitatie-dashboard is het vanaf nu mogelijk om ook de toekomstige realisatie te tonen. Hiervoor is er een nieuwe selectie-optie toegevoegd bovenaan het dashboard die deze mutaties toont.

 

Aangepast: op het Exploitatie-dashboard kan er doorgeklikt worden tot individuele boekingen (inclusief eventuele factuur). Hier pasten we een 'slimme' manier van groeperen toe om een begroting met meerdere overeenkomende realisaties te bundelen tot één regel. Helaas zorgde dit soms voor situaties waarbij er niet meer te achterhalen was wat de individuele boekingen waren dus hebben we deze 'slimme' manier eruit gehaald.

 

 

Opgelost: op het doorstroming-dashboard werden de leerlingaantallen getoond zoals ze op de peildatum waren. Echter worden deze aantallen natuurlijk altijd geverifiëerd ten opzichte van de 1-oktobertelling. Dit hebben we dus aangepast zodat het doorstromingdashboard ook de juiste getallen laat zien. 

 

versie 2.88 - 11 oktober

Nieuw: Op de Kwaliteit van Opbrengsten dashboards hebben we recent de CITO Engels toetsen toegevoegd. Deze toetsserie hebben we nu gesplitst in de verschillende onderdelen Leesvaardigheid, Luistervaardigheid, Schriftelijke Woordenschat en Auditieve Woordenschat. Hiermee is het makkelijker om de verschillende scores te vergelijken.

 

 

Nieuw: Op het Exploitatiedashboard hebben we de kolommenkiezer toegevoegd! Hiermee wordt het mogelijk om aanvullende informatie te tonen van de mutaties die daar getoond worden. Op dit moment hebben we hier het boekstuknummer aan toegevoegd, maar binnenkort zullen hier nog meer kolommen ontsloten worden. En uiteraard geldt hier ook: indien er gegevens missen of gewenst zijn, horen we dat natuurlijk graag! 

 

Aangepast: Op de Kwaliteit van Opbrengsten dashboards was het mogelijk om in de tabel onder de grafieken de leerlingen te sorteren op verschillende gegevens. Deze manier van sorteren past echter niet bij de algemene werking van Ultimview waarbij er in de grafieken zelf geklikt kan worden en dat hebben we dus aangepast. Vanaf nu is het mogelijk om deze selectie te maken door in het cirkeldiagram te klikken op de gewenste categorie. 

 


versie 2.87 - 28 september

Nieuw: Vaak hebben we de wens gekregen om meer gegevens in de tabellen onder de grafieken toe te voegen bij het Leerlingaantallen-dashboard. Aangezien er niet zo heel veel ruimte is in de breedte, hebben we het aantal kolommen altijd beperkt gehouden. Tot deze release! Vanaf nu is het mogelijk om de kolommenkiezer te gebruiken en daarmee zelf de kolommen te selecteren die gewenst zijn! Een eerste set gegevens is al toegevoegd, maar mochten andere gegevens gewenst zijn, horen we dat natuurlijk graag!

 


versie 2.86 - 14 september

Nieuw: De beta-periode van het prognose-dashboard is afgerond en dus is dit dashboard nu beschikbaar voor iedereen! Laat ons gerust weten of er nog aanvullende wensen zijn zodat we Ultimview kunnen blijven verbeteren.

Aangepast: Het bedrag voor de Groeitelling 2015/2016 werd niet goed berekend aangezien er een correctie is uitgevoerd na het bekendmaken van de initiële bedragen. Met dank aan onze gebruikers hebben we de gecorrigeerde bedragen nu toegevoegd.

 

Opgelost: Er zat een foutje op het Doorstroming-dashboard dat ervoor zorgde dat de tabel niet meer geëxporteerd kon worden. Dit is er met de vorige release ingeslopen en hebben we direct opgelost nadat we dit geconstateerd hadden. Met excuses indien dit voor problemen heeft gezorgd.

 

Versie 2.84 - 17 augustus

Nieuw: Om te kunnen beoordelen hoe de doorstroming van leerlingen op het VO verloopt, hebben we op het doorstroming-dashboard de gegevens van het 3e jaar VO toegevoegd. Hier wordt een vergelijking gemaakt tussen het gegeven VO-advies van een leerling en of dat overeenkomt met het niveau van de leerling in het 3e jaar VO. 

 

Nieuw: Op het nieuwe Groepsgrootte-dashboard wordt nauwkeurig weergegeven hoe het met de gemiddelde groepsgroottes staat. Zowel op bestuursniveau als op school- en leerjaarniveau wordt nu eenvoudig gepresenteerd hoe het verloop van de groepsgrootte er over tijd uitziet. Voorlopig staat dit dashboard in beta-modus en we horen dan ook graag alle op- en aanmerkingen zodat het dashboard optimaal gaat aansluiten bij alle behoeftes.

 

Nieuw: Op het eindtoets-dashboard is het nu veel eenvoudiger geworden om schooljaren te vergelijken. Dankzij de feedback van gebruikers hebben we de weergave aangepast zodat deze beter voldoet aan de behoefte. We horen natuurlijk graag weer hoe dit bevalt!

 

 

Nieuw: Op het Exploitatie-dashboard is het al mogelijk om helemaal door te klikken naar individuele boekingen en vervolgens naar de gekoppelde factuur in ProActive. Dit hebben we nu ook mogelijk gemaakt voor facturen van BasWare. Hiermee krijg je dus direct inzage in welke facturen er gekoppeld zijn aan de boekingen die tot gisteren zijn gedaan!

 

 

Verbeterd: Er zijn weer een aantal grafieken aangepast om beter te kunnen exporteren. De kwaliteit van de cirkeldiagrammen op de Kwaliteit van Opbrengsten dashboards is aanzienlijk verhoogd zodat deze goed gebruikt kunnen worden in rapportages. De laatste stap hierin zal zijn om ook de grote grafiek op deze dashboards te verbeteren, dit zal in de aankomende weken ook worden aangepakt!


Versie 2.83 - 3 augustus

Nieuw: Vanaf nu toont Ultimview op het Leerlingaantallen-dashboard ook de aangemelde leerlingen! Deze leerlingen worden apart aangeduid met leerjaar 'A'. Hiermee wordt inzichtelijk hoeveel leerlingen er voor aankomend jaar al zijn aangemeld en/of in een groep geplaatst.

 

 

Nieuw: We hebben de mogelijkheid toegevoegd om zelf de gegevens te kunnen selecteren voor de tabellen onderaan het dashboard. Wij noemen dit de 'kolommenkiezer' en hiermee wordt het ook mogelijk om meer gegevens toe te voegen aan de tabellen. Vooralsnog niet bij alle dashboards, maar we gaan dit zeker verder uitbreiden!

 

Aangepast: De overzichtelijkheid van het Kwaliteit van Opbrengsten-dashboard stond al een tijdje ter discussie, voornamelijk vanwege het moeten openklappen van alle schooljaren. Een goede vergelijking maken over jaren heen was hiermee relatief veel werk. Om beter te voldoen aan de wensen vanuit de praktijk is de weergave van dit dashboard hierom nu aangepast. 

Nieuw: Op het VO Advies-dashboard worden extra statistieken getoond over het VO Advies. Hiermee is direct te zien hoe vaak het VO-advies is herzien, zowel per school als voor het bestuur.

Nieuw: Er worden vaak gecombineerde VO-adviezen gegeven (bijvoorbeeld havo/vwo) en daarin zijn vele combinaties mogelijk. Om de overzichtelijkheid te bewaren, heeft Ultimview er altijd voor gekozen om alleen het hoofdadvies te tonen, maar dat blijkt in de praktijk toch minder wenselijk. Vanaf deze release zijn er dus een aantal veelgebruikte gecombineerde adviezen terug te vinden op het VO Advies-dashboard.

 

 

Verbeterd: Grafieken vaak worden gebruikt voor rapportages, is het van belang dat deze ook netjes en in hoge kwaliteit te exporteren zijn. Tot op heden liet dat nog wel wat te wensen over, maar hier hebben we nu concrete stappen in gemaakt. Op het Doorstroming-dashboard en de Kwaliteit van Opbrengsten dashboards na zijn alle grafieken nu op hoge kwaliteit te exporteren. De overige dashboards komen later deze zomer uiteraard ook!


Versie 2.81 - 6 juli 2016

Nieuw: Bij de Kwaliteit van Opbrengsten wordt nu ook CITO Engels getoond! Hiervoor dient logischerwijs het vinkje voor 'alleen inspectietoetsen' te worden uitgevinkt en vervolgens wordt de toetsserie zichtbaar. Uiteraard alleen in het geval dat hiervoor ook correcte gegevens in ParnasSys zijn ingevoerd.

 

Verbeterd: Kort geleden is de performance van het 'organisatie-zoeken' aanzienlijk verbeterd, maar een minpunt hierin was dat er na het zoeken niet meer geselecteerd kon worden. Dat hebben we opgelost en hierbij hebben we direct de autofocus toegevoegd: als er nu op het zoek-icoon wordt geklikt bij Organisaties, dan kan er direct begonnen worden met het invoeren van een zoekterm. Dat bespaart weer een keer klikken.

 

Verbeterd: Door het toevoegen van nieuwe dashboards werd de sortering van het hoofdmenu steeds minder logisch. Dit hebben we dus aangepast naar een alfabetische volgorde zodat dashboards op een logische manier te vinden zijn.

 

 

Nieuw: De bedragen voor de groeitelling van volgend jaar zijn beschikbaar dus die zijn toegevoegd op het groeitelling-dashboard. 

 

Verbeterd: Recentelijk is het Herziene VO-advies toegevoegd aan het VO Advies dashboard. Het bleek echter niet duidelijk genoeg hoe dit geïnterpreteerd diende te worden, dus daarvoor hebben we een paar kleine aanpassingen doorgevoerd.

 

 

Analyse: Om een goed beeld te krijgen van de correctheid van de VO adviezen hebben we geanalyseerd hoe we het 3e jaar VO inzichtelijk kunnen maken in Ultimview. Als het goed geregistreerd wordt in ParnasSys zijn deze gegevens namelijk beschikbaar. We zijn voornemens om nog deze zomer die gegevens toe te voegen aan het Doorstroming dashboard zodat naast de doublures en de versnellingen ook de verdere doorstroming binnen het voortgezet onderwijs inzichtelijk wordt.