Eerdere releases

VERSIE 3.07 - 19 JULI 2017

Nieuw: Kolommenkiezer Multiview

In multiview is het nu ook mogelijk om de kolommenkiezer te gebruiken.

Aangepast: verversen ParnasSys gegevens

Ook in het weekend worden nu de gegevens uit ParnasSys bijgewerkt.

Aangepast: percentage gewichtsleerlingen

In specifieke gevallen kwam het percentage gewichtsleerlingen op het leerlingaantallen dashboard niet overeen met het percentage van het kwaliteit van opbrengsten dashboard. Dit is nu opgelost in het leerlingaantallen dashboard.

Aangepast: AMN eindtoets

AMN eindtoets is weer zichtbaar in het eindtoetsdashboard.

Aangepast:  VO advies dashboard

De informatie die getoond wordt wanneer u met de muis over het ‘i’-tje beweegt, is op een aantal plekken aangescherpt in het VO advies dashboard.

Het kengetal ‘niet herzien ondanks hoger eindtoetsadvies’ toont nu ook het totaal aantal leerlingen erbij om een beeld te geven van hoe het percentage tot stand komt.

 

VERSIE 3.06 - 05 JULI 2017

Nieuw: FTE-leerlingratio's kengetallen dashboard

Er zijn een aantal FTE-leerlingratio's toegevoegd. Deze tonen de volgende gegevens:

 • Leerling per FTE ratio
 • Leerling per DIR ratio
 • Leerling per OP ratio
 • Leerling per OOP ratio
 • Baten per leerling
 • Lasten per leerling

 

 

Aangepast: Rapportagepanel uitgelijnd

Bij sommige rapportages waren de aanvraagopties verkeerd uitgelijnd, nu ziet alles er weer strak uit!

Aangepast: BRIN bij leerlingprognose

Bij het Leerlingprognose dashboard is het brinnummer toegevoegd aan de schoolnaam.

Nieuw: specifieke bestandsnaam grafiekexports

De afbeeldingen van grafieken bevatten nu in de bestandsnaam de gekozen filters zodat u precies weet welke opties ook alweer geselecteerd waren wanneer de afbeelding werd gedownload.

 

 

Aangepast: Eindtoetsdashboard

Leerlingen met ontheffing worden nu niet meegenomen in het schoolgemiddelde.

De datumfilter van het eindtoetsdashboard is aangepast zodat deze standaard op vorig schooljaar staat ingesteld.

Aangepast: Exploitatiedashboard

De tabel op het exploitatiedashboard tabel toonde historische cogix data in plaats van de toekomstige. 
Dit is nu opgelost zodat de juiste gegevens, in de toekomst, worden getoond.

De tabel op het exploitatiedashboard houdt nu wel rekening met de maandfilter én toekomstige mutaties filter.

Aangepast: Qualiant rapportagemenu niet beschikbaar via ParnasSys

ParnasSys klanten die ook Qualiant klanten zijn zagen wanneer ze vanuit ParnasSys waren ingelogd het rapportage menu. Voor ParnasSys zijn geen rapportages beschikbaar, nu is het menu verborgen via deze route.

Aangepast: VO-advies dashboard nevenvestigingen

Op het dashboard VO-advies wordt het eindtoetsresultaat van leerlingen van de nevenstiging nu ook getoond.
 

Nieuw: Multiview eigen menuoptie

Multiview heeft nu een eigen plek op de menubalk gekregen. 

Nieuw: Joyride voor groepsgrootte dashboard

Het groepsgrootte dashboard is nu ook voorzien van een joyride om u te informeren over de werking van het dashboard.
 

Nieuw: Kolommenkiezer beschikbaar in alle dashboards

Vaak hebben we de wens gekregen om meer gegevens in de tabellen onder de grafieken toe te voegen. Hiervoor hebben we de kolommenkiezer in versie 2.87 toegevoegd. Daarmee kunt u zelf de kolommen selecteren die gewenst zijn!

Deze functionaliteit is nu toegevoegd aan alle tabellen die beschikbaar zijn op de dashboards. Een eerste set gegevens is al toegevoegd, maar mochten andere gegevens gewenst zijn, horen we dat natuurlijk graag!

 

versie 3.02 - 10 mei 2017

Nieuw: Exploitatiekengetallendashboards

Er zijn een aantal exploitatiekengetallen dashboards toegevoegd. Deze tonen de volgende gegevens:

 • rijksbijdragen / totale baten
 • overige overheidsbijdragen / totale baten
 • overige baten/ totale baten
 • personele lasten/totale baten
 • totale baten/ rijksbijdragen
 • totale lasten/ rijksbijdragen
 • personele lasten/ rijksbijdragen
 • materiële lasten/ rijksbijdragen

Aangepast: balansdashboard

Op het balansdashboards is  de optie voor het gebruiken van de openingsbalans standaard vanaf nu aangevinkt (de meest gebruikte keuze) .

Nieuw: Begroting personeelslasten upload

Het is mogelijk een begroting personeelslasten in CSV formaat via Ultimview te uploaden (via beheerderkant, Personele begroting uploaden)

csv-personeelslasten.jpg

Aangepast: i-teksten

Er zijn een tweetal informatieve teksten aangepast: In het i-tje bij de grafiek 'Peildatum groeitelling' en in het i-tje op de hoofdgrafiek op het leerlingprognose dashboard.

Aangepast: Release notes in menubalk

De naam ‘release notes’ in de menubalk is vervangen door een icoontje.

Nieuw: Integraal dasboard Multiview

Integraal dashboards kunnen nu ook toegevoegd worden aan Multiview.

Nieuw: Eigen grafiektitel

In Multiview kunt u nu een eigen grafiektitel aangeven.

 

 

versie 3.00 - 12 april 2017

Nieuw: Er is een nieuw kengetallendashboard toegevoegd. 

kengetallen.png

Deze kengetallen zijn onder meer samengesteld door PO raad. Getoond worden grafieken met:

 • Solvabiliteit: Eigen vermogen / Totale Passiva
 • liquiditeit (current ratio): Vlottende activa / Kortlopende schulden
 • weerstandsvermogen : (Eigen vermogen – Materiële vaste activa) / Rijksbijdragen
 • rentabiliteit: Resultaat / (Totale baten + Financiële baten)
 • Kapitalisatiefactor: (Totale Activa – Gebouwen en terreinen – Privaat vermogen (passiva) / ( Totale baten + Financiële baten )

Nieuw: Voor administratiekantoren eigen uitlog url

Het is nu mogelijk dat administratiekantoren een eigen uitlog url krijgen waardoor bij het afsluiten van Ultimview genavigeerd wordt naar betreffende url. 

Nieuw: Rapportage formatiebewaking

Dit rapport is nieuw toegevoegd. 

Aangepast: Multiview

Diverse verbeteringen. Onder andere is het printen van een Multiview dashboard verbeterd. Wel is het wegens een beperking in Google Chrome niet mogelijk grafieken naast elkaar te printen vooralsnog. Op een print zullen de grafieken onder elkaar afgedrukt worden. 

Aangepast: formatiebewaking rapportage

Dit rapport toont nu ook gegevens wanneer maanden met elkaar vergeleken worden. 

Aangepast: popuppanel voor een rapportaanvraag

Het popuppanel bij een rapportaanvraag was soms onnodig breed. Deze panels zijn smaller gemaakt.

Nieuw: eigen logo op rapporten (alleen specifieke afnemers)

Voor specifieke afnemers is het mogelijk een eigen logo op rapporten af te drukken. 

 

Versie 2.99 - 29 maart 2017

Nieuw: Multiview!

Na een kleine drie maanden ontwikkelen is het dan eindelijk zo ver: Multiview komt beschikbaar! Met Multiview wordt het mogelijk om zelf dashboards samen te stellen. Op basis van alle verschillende grafieken en tabellen die Ultimview al biedt, kunt u zelf de gewenste combinaties maken. Zo krijgt u op één dashboard alle voor u relevante gegevens direct te zien! Meer weten over hoe het werkt? Bekijk onze korte uitleg.

Voorlopig nog in beta-modus, zodat we eventuele additionele wensen en mogelijke foutjes er nog uit kunnen halen. We hopen natuurlijk dat u laat weten wat u er van vindt!

 

Nieuw: ProActive-facturen vanaf Balans

Het was al mogelijk om vanaf de realisatie direct door te klikken naar de bijbehorende factuur in ProActive en vanaf nu is dat ook mogelijk voor balans-mutaties!

 

Nieuw: Rapport Formatiebewaking

Een nieuwe rapportage hebben we toegevoegd aan het Qualiant-arsenaal: 'Formatiebewaking'. Krijg snel inzage in de status van uw HR-gegevens en hoe deze zich tot elkaar verhouden.

 
 

 

Versie 2.98 - 1 maart 2017

Nieuw: Totale loonkosten bij personeelslasten

Op het personeelslasten-dashboard zijn nu de totale loonkosten toegevoegd als kolom in de tabel. 

 

 

Nieuw: Rollende prognose nu ook cumulatief

De module Ultimplan voegt de rollende prognose toe aan het exploitatie-dashboard zodat te allen tijde inzichtelijk is hoe uw organisatie ervoor staat. Vanaf deze release wordt deze rollende prognose ook cumulatief getoond zodat het eindejaarsresultaat direct getoond wordt.

 

Aangepast: Rapportages met cijfers

Het kon voorkomen dat een rapportage met financiële overzichten getallen bevatte die werden gezien als 'tekst'. Dit is uiteraard minder handig indien deze getallen opgeteld worden dus dat hebben we aangepast.

 
 

Versie 2.94 - 18 januari

Nieuw: Groepsgrootte-dashboard beschikbaar!

Het nieuwe dashboard Groepsgrootte is nu voor iedereen beschikbaar! Sinds dit schooljaar is het dashboard in beta-modus opengesteld aan een beperkt aantal gebruikers en dat heeft een aantal verbeterslagen opgeleverd. Nu is het dashboard daarmee gereed om aan iedere gebruiker te tonen.

 

 

Nieuw: VO-advies kengetallen

Mede dankzij de feedback van onze gebruikers hebben we de kengetallen op het VO-advies uitgebreid. Eerder werden alleen percentages getoond, maar nu zijn deze aangevuld met de achterliggende waarden. Die hoeven nu dus niet meer zelf berekend te worden.

 

 

Nieuw: Projectendashboard Afas

Voor alle besturen die gebruik maken van Afas als financieel bronsysteem hebben we het personeelslasten-dashboard beschikbaar gemaakt. Voor HR2day en Raet was deze reeds beschikbaar en nu hebben ook Afas-gebruikers de beschikking over inzage in de uitnutting van de verschillende projecten.

 

 

Nieuw Personeelslasten-filter

Aangezien de personeelslasten in Raet vaak onderverdeeld worden in verschillende categorieën hebben we op het dashboard een filter toegevoegd om hier onderscheid in te maken. Hiermee wordt het nog eenvoudiger om inzage te krijgen in bijvoorbeeld het vervangingsfonds, tijdelijk personeel en personeel dat niet ten laste komt van een instelling.

 

 

Aangepast: Prognose-toekomstig

Op het personeelslasten-dashboard bestaat al enige tijd verwarring over de definitie en berekening van de beide getoonde begrotingen. Ter voorbereiding op een algehele herziening hiervan (komt later dit schooljaar) hebben we de definities eenduidiger gemaakt en de beschrijving toegevoegd aan het i-tje naast de kolomkoppen.

 

Aangepast: samengesteld rapport

Bij het genereren van een rapportage op basis van meerdere geselecteerde organisaties biedt Ultimview de mogelijkheid om het rapport te genereren voor alle organisaties in één keer (geaggregeerde informatie oftewel een samengesteld rapport) of een afzonderlijk rapport per geselecteerde organisatie. Aangezien veruit de meeste gebruikers kiezen voor de geaggregeerde informatie, hebben we het vinkje voor ‘samengesteld rapport’ standaard aan te zetten. Scheelt weer een keer klikken!

 

Opgelost: KvO-dashboards

Op de twee Kwaliteit van Opbrengsten-dashboards werd nog rekening houden met de ‘redenen geen deelname’ bij de eindtoetsen, waardoor de scores niet geheel in overeenstemming waren met het Eindtoets-dashboard. Dat hebben we rechtgetrokken.

 
 

versie 2.92 - 12 december 

Nieuw: het prognose-dashboard toont nu ook de werkelijke leerlingaantallen zoals bekend in ParnasSys. Dit als aanvulling op de gegevens die jaarlijks door DUO worden aangeleverd zodat het gehele plaatje compleet is. 

 

Nieuw: iedereen die vaker gebruik maakt van Ultimview zal merken dat er regelmatig dezelfde filters moeten worden gezet. Aangezien dat best onhandig is, houden we vanaf nu alle filters die gezet worden vast. De volgende keer dat u inlogt in Ultimview staan de filters nog exact zoals u ze heeft achtergelaten!

 

Aangepast: voor het opvragen van een rapportage moest er altijd precies op het kleine icoontje geklikt worden. Aangezien dat niet heel vriendelijk is in het gebruik, hebben we het mogelijk gemaakt om op de gehele rij te klikken om een rapportage te starten. 

 

Opgelost: het bleek mogelijk te zijn om tot een negatief schoolgewicht te komen. Uiteraard was dat niet de bedoeling, dus dat hebben we opgelost.

Opgelost: de deelname-grafiek op het Kwaliteit van Opbrengsten-dashboard werd niet goed ververst waardoor er altijd dezelfde gegevens werden getoond omtrent het aantal deelnames. 

 
 

Versie 2.90 - 9 november

Nieuw: omdat het handig is om direct te weten bij welke crediteur een mutatie is gedaan, hebben we op het Exploitatie-dashboard een kolom toegevoegd met de crediteur-gegevens! Kies op het laagste niveau, dus na een paar keer drill-downen, voor de kolommenkiezer en selecteer daar de kolom 'Crediteur'. 

 

Nieuw: uiteraard willen we graag dat iedereen het maximale uit Ultimview kan halen, maar sommige handigheidjes zijn niet bij alle gebruikers bekend. Om u makkelijker te kunnen wijzen op specifieke features, hebben we de mogelijkheid toegevoegd om per dashboard 'tips' te kunnen geven! En mocht u hier geen meerwaarde van zien, klikt u ze eenvoudig weer weg...

 
 

Nieuw: in ParnasSys is het mogelijk om organisaties als nevenvestiging te registreren. Voorheen werden de leerlingen van deze organisatie altijd onder de hoofdvestiging getoond in Ultimview, wat het soms verwarrend maakte. Vanaf nu hebben we de 'officiële' nevenvestigingen (de organisaties die ook als zodanig met BRON worden uitgewisseld) apart zichtbaar gemaakt in Ultimview!

 
 
Releasneotes 20161109_eindtoets.jpg

Aangepast: op het eindtoets-dashboard was het al mogelijk om de vaardigheidsscore te laten zien, maar deze score werd als geheel getal getoond. Voor detailanalyses blijkt het erg gewenst om deze score op één decimaal nauwkeurig te tonen, dus dat hebben we aangepast.