Release notes

VERSIE 3.28 – 8 mei 2018

Aangepast: groeitelling

Het aantal leerlingen voor de groeitelling werd niet helemaal goed bepaald als een school in het huidige schooljaar geen leerlingen meer heeft. Dit is opgelost, waardoor de groeitelling weer goed berekend wordt.

Aangepast: dataverwerkingsstromen

In het kader van de AVG zijn we al onze dataverwerkingsstromen langsgelopen. De brongegevens die wij niet nodig hebben voor ons systeem, hebben we zoveel mogelijk verwijderd. Deze informatie krijgen we dus ook niet meer binnen. Daarnaast hebben we een aantal extra kolommen in tabellen verwijderd. De data is nog wel beschikbaar in de bronsystemen, dus mocht je cruciale informatie missen, neem dan vooral contact met ons op.

Contact

Mocht u vragen of opmerkingen hebben omtrent de release notes of de functionaliteit van Ultimview, laat het ons gerust weten. U kunt in Ultimview zelf reageren via de Feedback-knop of mailen naar info@ultimview.nl.

Eerdere releases

VERSIE 3.27 – 26 april 2018

Toegevoegd: waarschuwing dubbele inschrijvingen

Als er dubbele inschrijvingen zijn in ParnasSys, dan leidt dit tot fouten in de cijfers in Ultimview. Daarom wordt er nu een waarschuwing gegeven in deze gevallen.

Aangepast: i-tjes op het eindtoets-dashbaord

We hebben een aantal i-tjes toegevoegd op het eindtoets-dashboard zodat duidelijker is wat er precies weergegeven wordt.

Opgelost: geslacht onbekend wordt weergegeven als vrouw

Op het leerlingaantallen-dashboard werd het geslacht onbekend vertaald naar vrouw. Dit is opgelost.

Opgelost: Aanklikken inspectietoetsen (bij Kwaliteit van opbrengsten) levert geen resultaat op.

In sommige gevallen werden er geen resultaten weergegeven als het vinkje voor "Alleen inspectietoetsen" aangezet wordt. Dit is opgelost.

Toegevoegd: waardes voor prompt bmhk_peildatum

VERSIE 3.26 – 12 april 2018

Aangepast: rapportage en dashboard balans

Op het dashboard balans en in de rapportage balans miste het vergelijkingsjaar. Dit hebben we opnieuw toegevoegd.

Aangepast: datamodelwijzigingen ParnasSys vanwege AVG

In ParnasSys zijn een aantal wijzigingen geweest oa vanwege de AVG, daarnaast hebben wij de AVG aangehaald om te herevalueren welke gegevens we wel en niet nodig hebben vanuit ParnasSys.

versie 3.25 - 29 maart 2018

Enkel technische wijzigingen zonder functionele impact

VERSIE 3.24 – 15 maart 2018

Toegevoegd: legenda

Op het Dashboard Integraal Vragenlijsten staat geen legenda, hierdoor is het onduidelijk wat de verschillende kleuren betekenen.

Opgelost: bom in csv-downloads

In de csv-downloads werd soms een BOM weergegeven. Dit is een onleesbaar karakter aan het begin van een bestand. Deze hebben we weggehaald.

Aangepast: firewall en security

We hebben een aantal verbeteringen doorgevoerd in onze firewall. Daarnaast hebben we de data-koppelingen deels opnieuw geconfigureerd.

VERSIE 3.23 – 1 maart 2018

Aangepast: Technische wijzigingen
We hebben aan de achterkant een heleboel oude code opgeruimd. Zo was er een commit met netto -218.068 regels. Daarnaast hebben we 1 van onze dataverwerkinstraten zoveel efficienter gemaakt dat we met 25% minder server-capaciteit toe kunnen.

Aangepast: schoolnamen in selectie
De maximale lengte van schoolnamen is aangepast in het Filter, hierdoor wordt nu in het grote meerendeel van de gevallen de volledige schoolnaam getoond.

Opgelost: problemen met opvragen nieuw wachtwoord
De mailserver had wat problemen, waardoor niet alle mail aankwam. De configuratie is aangepast en het probleem zou verholpen moeten zijn.

Aangepast: Tekstuele en visuele wijzigingen
Er zijn opnieuw een aantal tekstuele en visuele wijzigingen doorgevoerd op de verschillende dashboards, waaronder het VO-advies dashboard.

VERSIE 3.22 – 16 februari 2018

Aangepast: vinkje inspectietoetsen

We kregen veel vragen binnen over missende toetsen op de Kwaliteit van Opbrengsten bovenschools-dashboards. Dit kwam doordat het vinkje "alleen inspectietoetsen" voor heel vele gebruikers aanstond. Dit vinkje hebben we nu voor alle gebruikers uit gezet.

Opgelost: nieuw wachtwoord aanvragen

Een aantal gebruikers kon geen nieuw wachtwoord aanvragen doordat de emails niet binnenkwamen. We hebben de configuratie van ons mailsysteem aangepast, waardoor dit probleem verholpen is.

Aangepast: dasboard balans

De Activa en Passiva van het balansdashboard werden bij elkaar opgeteld. Dit werkt verwarrend en deze functionaliteit is dan ook weggehaald.

VERSIE 3.21 – 1 februari 2018

Aangepast: SSO-koppelingen

Technische aanpassing om de SSO-koppelingen aan te passen aan een nieuwe architectuur.

Aangepast: etlstraat exploitatie

Datastraat exploitatiedashboard robuuster gemaakt.

Aangepast: qualiant dasboard verzuim van medewerkers

Er is een extra kolom toegevoegd met de reden voor het verzuim. Daarnaast zijn geboortedatum en geslacht optioneel gemaakt.

VERSIE 3.20 – 17 januari 2018

Opgelost: Inlogproblemen

Doordat een aantal besturen door het beschikbaar maken van het WMK-dashboard in Ultimview 2 afnemers hadden, konden ze niet alle dashboards zien, maar enkel de dashboards van een van de twee afnemers. Soms was dit zelfs aleen het WMK-dashboars. Wij hebben dit probleem verholpen zodat alle klanten weer de juiste dashboards te zien krijgen.

Opgelost: constraint violation bij Multiview

Het aanmaken van een nieuw dashboard ging fout als er een een dashboard bestond met de naam "Nieuw dashboard". Dit is opgelost, eventuele nieuwe dashboards worden nu genummerd.

Opgelost: HR2day-bug met verzuimgegevens

In sommige gevallen werd een percentage van 0 leeg aangeleverd. De etl is robuuster gemaakt zodat hij met deze gevallen om kan gaan. Specifiek ging het om de sickleave-tabel.

VERSIE 3.19 – 3 januari 2018

Grote aanpassing: bovenschoolse rollen kunnen niet meer bij persoonsgegevens

In het kader van de AVG en de bewaarplicht kijken we kritisch naar al onze dashboards, de informatie die we daarop tonen en de gebruikers die hierbij kunnen. In overleg met een aantal besturen hebben we daarom besloten om de bovenschoolse gebruikers niet meer standaard toegang te geven tot de individuele leerlinggegevens. In de praktijk betekent dit dat op een flink aantal dashboards de tabel voor deze gebruikers uitgezet is. Mocht u menen onterecht geen toegang meer te hebben tot deze gegevens, controleer dan of uw rol binnen ParnasSys goed staat. Dit vormt de basis voor onze autorisatie.

Aangepast: verzuimdashboard

Er zijn een flink aantal wijzigingen geweest op het verzuimdashboard. Daarom hebben we de i-tjes op het dashboard herzien en (hopelijk) duidelijker gemaakt. Daarnaast hebben we het dashboard robuuster gemaakt voor foute data-invoer.

 

VERSIE 3.18 – 20 december 2017

Aangepast: HR2day koppeling

Mensen met een total werktijdfactor van 0 worden nu wel meegenomen in de berekening van de verzuimfrequentie, maar niet in de berekening van het verzuimpercentage. Daarnaast gaan we nu beter om met BAPO-regelingen. BAPO wordt negatief getoond ipv positief zodat de netto fte weergegeven wordt. Verzuimfrequentie en verzuimpercentage meer gelijkgetrokken met het HR2day-pakket. Percentages boven de 100% zijn nu ook netjes maximaal 100%, een overbodige kolom is wegggehaald in de tabel van het verzuimpercentage. Daarnaast is de doorrekentijd versneld met een factor 20.

Aangepast: Eindtoets dashboard

Het percentage gewogen leerlingen wordt nu afgerond op gehele procenten. Daarnaast worden deze leerlingen nu gewichtenleerlingen genoemd. Zo komt het overeen met de terminologie van de inspectie.

Nieuw: PNS verzuimdashboard

Het verzuimdashboard is aangesloten op PNS-klanten. Zij kunnen nu hun verzuimcijfers inzien in Ultimview.

Aangepast: datumvolgorde in maandpikker

Bij de maand-dropdown is de volgorde aangepast naar augustus - juli. Op deze manier is het duidelijker dat het gaat om de maanden binnen het geselecteerde schooljaar.

Aangepast: NPS score

Je kunt ons niet langer een 0 geven als cijfer, 1 is nu het minimum.

Opgelost: Exceptie in Multiview

Bij het verwijderen van een grafiek in Multiview kwam soms een exceptie voor. Deze is opgelost.

Opgelost: missende demo-data

Er zou nu weer demo-data moeten zijn voor de verschillende onderwijsdashboards.

Opgelost: Kolommenkiezer in projectendashboard

Op het projectendashboard wordt de tabel opnieuw opgebouwd als er andere kolommen gekozen worden.

 

VERSIE 3.17 – 6 december 2017

Opgelost: Leerlingen zonder groep

Er waren een groot aantal leerlingen die geen groep hadden. Vanaf nu hebben deze leerlingen het leerjaar als groep. Dus een leerling uit leerjaar 7 zonder groep komt in onze dashboards in groep 7.

Opgelost: switch-knop op verzuimdashboard

De knop om te kunnen switchen tussen meldingsfrequentie en verzuimpercentage gaf een javascript-error. Deze error is verholpen.

Aangepast: koppeling Twinfield

TLS/SSL workaround voor SNI toegevoegd ivm nieuwe ddos-proxy bij Twinfield

Opgelost: Datums van groepsindelingen

Vanuit legacy data hadden we groepsindelingen met hele gekke datums (rond het jaar 0). Deze verkeerde datums zijn verwijderd en in het vervolg kan dergelijke data niet meer in de database terechtkomen.

 

VERSIE 3.16 – 22 november 2017

Aangepast: HR2day koppeling

De einddatum van een dienstverband wordt nu op een robuustere manier bepaald waardoor arbeidsrelaties (en dus de loonkosten) preciezer verdeeld worden over de kostenplaatsen.

Opgelost: Bug in rapportages-pagina.

Bij het aanvragen van veel rapportages tegelijkertijd trad er soms een error op door het sorteeralgoritme. Dit is opgelost.

Opgelost: Weergave overschreven eindtoetsgemiddelde.

Als er geen onderliggende toetsresultaten bekend waren dan viel ook het door de school overschreven eindtoetsgemiddelde weg. Dit probleem is opgelost.

Opgelost: Gekoppelde organisatiepaneel in beheer is niet scrollable

Als beheerder wil ik alle rollen op een makkelijke manier kunnen aanklikken wanneer ik een account aan een rol wil koppelen. Dit is nu weer mogelijk doordat het organisatiepaneel scrollable is.

Aangepast: Test, Acceptatie en Productie zijn bijgewerkt naar HDP 2.6.2.

VERSIE 3.15 – 8 november 2017

Aangepast: Twinfield webservice

Voor sommige klanten kon na een update van Twinfield geen data worden opgehaald. Onze koppeling is nu verbeterd zodat deze robuuster is, en alles functioneert weer naar behoren.


Aangepast: HR2DAY koppeling

De verbeteringen houden in dat er nu wel kostendragers getoond worden in het dashboard. Dat tijdens het splitsen van FTE naar afdeling er beter rekening wordt gehouden met het beëindigen van arbeidsrelaties en de loonkosten worden verdeeld aan de hand van de getoonde FTE. Zo kunnen er geen loonkosten wegvallen, en zullen de totalen altijd overeen moeten komen met HR2DAY.

Aangepast: SAML beveiliging.

De beveilingen mbt SAML is verder verbeterd

Aangepast: koppeling Twinfield

TLS/SSL workaround voor SNI toegevoegd ivm nieuwe ddos-proxy bij Twinfield.

Aangepast: Informatie op KVO-dashboard

Op het KVO-dashboard is het i-tje bij de VAARDIGHEIDSSCORE herzien.

Opgelost: leeftijd leerlingen

De leeftijd van leerlingen op het leerlingaantallen dashboard werkt op peildatum ipv op 1 oktober.

 

VERSIE 3.14 – 25 OKTOBER 2017

Aangepast: Informatie doorstromingdashboard

De definitie van 'kleuterverlenging' en 'doublure' is bijgewerkt achter de ‘i’-tjes zodat duidelijker staat beschreven wat het dashboard weergeeft.


Aangepast: Tabel functiemixdashboard

In uitzonderlijke gevallen werden personen getoond in de tabel die niet bij de functiemix horen. De percentages van de grafieken waren wel correct. Dit is nu aangepast en de gegevens uit de grafiek en tabel komen nu weer 1 op 1 overeen.


Aangepast: nieuwe inspectiearrangementen

Het Inspectiearrangement voor 2016-2017 is toegevoegd voor het eindtoetsdashboard.
 

VERSIE 3.13 – 11 OKTOBER 2017

Nieuw: grafiek openklap functionaliteit

Vanaf vandaag heeft elke grafiek de mogelijkheid om in een pop up getoond te worden die mee geschaald kan worden. Hierdoor is het mogelijk een betere presentatie van de assen te krijgen, waardoor de grafiek meer betekenis krijgt.

Aangepast: NNCA

Tegenwoordig spreekt men van NNCA (niet nederlandse culturele achtergrond) in plaats van NOAT of CUMI. Dit is nu overal aangepast binnen Ultimview. 

Nieuw: Jaarfilter in kengetallen dashboard

Alle kengetallendashboards hebben nu een eigen jaarfilter zodat voor het gehele dashboard gekozen kan worden welke jaren te zien moeten zijn.

Aangepast: downloaden afbeeldingen

Na een recente aanpassing waren de icoontjes die bij de afbeelding getoond worden zoals downloaden, ook zichtbaar in de gedownloade afbeelding, dit is niet hoe je het zou verwachten en vanaf nu komt dat niet meer voor. Daarnaast werd soms in de browser Edge, de afbeelding als een geheel zwart blok getoond, dit is nu ook aangepast.
 

VERSIE 3.12 - 27 SEPTEMBER 2017

Aangepast: Leeftijd van de leerling op 1 oktober in het leerlingaantallendasboard

Het leerlingaantallendashboard berekent nu de leeftijd van de leerling op 1 oktober van het schooljaar. Nu laat het dashboard de leeftijd verdeling zien zoals BRON dit voorschrijft. De leeftijd van de leerling veranderd dus niet mee wanneer de peildatum wordt aangepast.

Nieuw: Een nieuwe joyride is toegevoegd

Het leerlingprognosedashboard heeft nu ook een eigen joyride die uitlegt wat u met het dashboard kunt doen.

Nieuw: Bewust onbekostigd

Er is een nieuwe kolom toegevoegd aan de tabel in het leerlingaantallendashboard die laat zien of een leerling “bewust onbekostigd” is. Dit wil zeggen, in ParnasSys is expliciet aangegeven dat deze leerling niet bekostigd is, dit kan zijn doordat de leerling bijvoorbeeld teveel dagen afwezig is geweest in het schooljaar voor 1 oktober. 

 

VERSIE 3.11 - 14 september 2017

Aangepast: Downloaden cijferoverzicht KvO dashboard

In sommige browsers werd in het gedownloade plaatje van het cijferoerzicht een witte stip getoond. Dit is natuurlijk geen gezicht en is met deze versie van Ultimview verholpen.

Nieuw: Eigen personeelsbegroting uploaden

Voor onze klanten die toegang hebben tot de beheerkant van Ultimview, is het nu mogelijk om zelf een personeelsbegroting te uploaden. Deze zal na validatie, 's nachts worden verwerkt zodat deze de dag erna zichtbaar is in Ultimview.

Aangepast: Tabel personeelslasten dashboard

De tabel gaf in sommige gevallen niet het juiste verschil weer onderaan de tabel. Dit is nu opgelost zodat de telling onderaan de tabel altijd het correcte verschil weergeeft.

 

VERSIE 3.10 - 4 september 2017

Aangepast: VO Advies van de IEP aangepast

Per schooljaar kan de normering met betrekking tot het advies veranderen, dit is nu bijgewerkt voor deze eindtoets. 

Aangepast: HR2DAY Ultimview koppeling aangepast

Om kosten in de financiele administratie bovenschools te kunnen boeken, zijn er in HR2DAY aanpassingen gemaakt. Ultimview kijkt nu naar de afdeling om de gegevens te tonen in Ultimview in plaats van naar de kostenplaats.

 

 

VERSIE 3.09 - 30 augustus 2017

Nieuw: Rollende prognose Exploitatiedashboard

In de tabel van dit dashboard is nu ook de rollende prognose beschikbaar als kolom. Dit kunt toevoegen of verwijderen via de kolommenkiezer. (middels het gereedschap icoontje). Deze kolom is leeg wanneer uw organistaie geen gebruik maakt van Cogix Financieel.

 

versie 3.08 - 16 AUGUSTUS 2017

Aangepast: KVO dashboards sortering

Er zat een verschil in de sorteringen van schooljaren in de KVO dashboards.
De dashboards van KVO sorteren nu de schooljaren van oudste naar nieuwste schooljaar.

Aangepast: HR2DAY verloningen

Het is mogelijk een begroting personeelslasten in CSV formaat via Ultimview te uploaden (via beheerderkant, Personele begroting uploaden)

Aangepast: uitklapmenu dashboards

Voorheen was het mogelijk de lijst van dashboards buiten het beeldscherm viel waardoor in sommige dashboards niet aan te klikken waren. Dit kan nu niet meer voorkomen, wanneer de lijst te lang is, wordt het menu scrollable. 

Aangepast: VO advies dashboard

De sortering van 'schooladvies per schooljaar' is nu in alle grafieken gelijk. Het hoogste advies staat nu overal bovenaan.

 

 

Nog meer oudere releases...